Η αγοραπωλησία ακινήτων, αποτελεί μία συχνότατη συναλλακτική δραστηριότητα, εξαιρετικά σημαντική, για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η ενασχόληση με την αγορά ακινήτων για πάνω από 10 χρόνια παρέχει την γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες για την ολοκληρωμένη παροχή συμβουλών στους υποψήφιους αγοραστές και πωλητές.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εντάσσονται ενδεικτικά οι υπηρεσίες:

  • Διενέργεια ελέγχου τίτλων ακίνητης περιουσίας και έλεγχος βαρών 20ετίας στο υποθηκοφυλακείο / κτηματολογικό γραφείο
  • Λήψη πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από το υποθηκοφυλακείο / κτηματολογικό γραφείο
  • Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν στο υποθηκοφυλακείο / κτηματολογικό γραφείο (πρόδηλο σφάλμα, διόρθωση μεριδίου ιδιοκτήτη κοκ)
  • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών καταβολής προκαταβολής
  • Έλεγχος και διαπραγμάτευση των συμβατικών όρων του συμβολαίου αγοραπωλησίας
  • Επανέλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου
  • Παράσταση κατά την ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου
  • Μεταγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων και λήψη σχετικών πιστοποιητικών
  • Ασφαλιστικά μέτρα εγγραφής προσημείωσης
  • Ασφαλιστικά μέτρα εξάλειψης προσημείωσης και άρσης / ανατροπής κατάσχεσης