Η ενασχόληση μας με την αγορά ακινήτων για πάνω από 10 χρόνια παρέχει την γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες για την ολοκληρωμένη παροχή συμβουλών στους υποψήφιους αγοραστές και πωλητές.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τις εμπορικές εταιρείες με συνέπεια τη συσσώρευση χρεών και οφειλών μεταξύ εμπόρων και εταιρειών. 

Έχοντας αναλάβει εκατοντάδες υποθέσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και με συνεχόμενη παρακολούθηση των τροποποιήσεων του ισχύοντος νόμου, παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες για τη διεκδίκηση της αποζημιώσεως για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
Έχοντας χειριστεί επιτυχώς ένα μεγάλο αριθμό συμβάσεων και ειδικά στην αγορά ακινήτων, υπάρχει η εμπειρία και η γνώση για την παροχή των κατάλληλων συμβουλών με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του εντολέα.

Τα τροχαία ατυχήματα συνιστούν μία καθημερινότητα και το οποιοδήποτε σφάλμα δύναται να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παρέχεται πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη για πάσης φύσεως ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας και την εν γένει διεκπεραίωση όλων των τυπικών και τακτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει μία ελληνική εταιρεία.

Το εμπράγματο δίκαιο και συγκεκριμένα το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί ακινήτων σίγουρα συνιστά έναν τομέα με τον οποίο οι πολίτες έχουν τη μεγάλη εξοικείωση.

Με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα και με πλήρη επίγνωση της ευαισθησίας που απαιτείται να επιδεικνύεται παρέχονται λύσεις, με ιδιαίτερη προσοχή και με έμφαση στις λεπτομέρειες .
Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων οποιουδήποτε ξενόγλωσσου κειμένου από την αγγλική γλώσσα και γαλλική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα,
Η πολύχρονη απασχόληση με ζητήματα εμπορικών και μη μισθώσεων εξασφαλίζει την απαραίτητη ειδίκευση αλλά και τη διαρκή ενημέρωση αναφορικά με υποθέσεις.
Η εμπειρία, η συνεχής απασχόληση και η συνεχόμενη μελέτη των εξελίξεων των επιμέρους τομέων του οικογενειακού δικαίου, επιτρέπουν το χειρισμό εκάστης υπόθεσης, με αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα.
Με απασχόληση με ζητήματα τραπεζικού δικαίου και έχοντας στο ενεργητικό πολυετή συνεργασία με τραπεζικούς φορείς, παρέχεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τραπεζικό κλάδο που διασφαλίσει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Σημαντικός και ιδιαιτέρως απαιτητικός τομέας του δικαίου συνιστά το ποινικό δίκαιο. Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει ποινικές υποθέσεις ενώ εκπροσωπεί δικαστικά εταιρικούς πελάτες, με κύριο αντικείμενο οικονομικές επισφάλειες.