Απαλλοτρίωση είναι η διαδικασία κατά την οποία το κράτος αφαιρεί, με σκοπό δημόσιας ωφέλειας, την ιδιοκτησία από ένα πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση του, πάντοτε με την καταβολή πλήρους αποζημιώσεως.

Έχοντας αναλάβει εκατοντάδες υποθέσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 13 ετών και με συνεχόμενη παρακολούθηση των τροποποιήσεων του ισχύοντος νόμου, παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες για τη διεκδίκηση της αποζημιώσεως για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα και με δεδομένη την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που μπορούν να ανακύψουν στο πλαίσιο της δικαστικής διεκδίκησης της αποζημίωσης, το γραφείο αναλαμβάνει ενδεικτικώς:

  • Την διενέργεια ελέγχου ακίνητης περιουσίας σε υποθηκοφυλακείο / κτηματολογικό γραφείο
  • Τον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στο κτηματολογικό γραφείο (άγνωστος ιδιοκτήτης, εσφαλμένη αναγραφή ποσοστού, πρόδηλα σφάλματα κοκ)
  • Την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την συμπλήρωση του φακέλου δικογραφίας
  • Την εκδίκαση αιτήσεων αναγνώρισης δικαιούχων και προσδιορισμού τιμής μονάδος
  • Εκδίκαση αιτήσεων του άρθρου 7α περί επίταξης ακινήτων ενόψει δημοσίου συμφέροντος
  • Αιτήσεις ανάκλησης και άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
  • Έκδοση διαταγών πληρωμής σε περίπτωση μη πληρωμής της οφειλόμενης αποζημίωσης
  • Εκτέλεση των αποφάσεων σε  βάρος του Ελληνικού δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου φορέα