Οι Συμβάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας κάθε συναλλασσομένου και  ως εκ τούτου οι σημαντικότερες συναλλαγές περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο.  Κάθε σύμβαση αποτελείται από τους όρους της, οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις των μερών και καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.  Το περιεχόμενο μιας συμφωνίας πρέπει να είναι σαφές και η αντιπαροχή ή ο σκοπός της συμφωνίας πρέπει να είναι νόμιμος.

Η αυξημένη αποδεικτική αξία των εγγράφων και η δεσμευτικότητα των όρων των έγγραφων συμφωνιών, καθιστούν τη σύνταξη αυτών σημαντικό μέρος της νομικής εξειδίκευσης.

Έχοντας χειριστεί επιτυχώς ένα μεγάλο αριθμό συμβάσεων και ειδικά στην αγορά ακινήτων, υπάρχει η εμπειρία και η γνώση για την παροχή των κατάλληλων συμβουλών με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του εντολέα.