Το εμπράγματο δίκαιο και συγκεκριμένα το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί ακινήτων σίγουρα συνιστά έναν τομέα με τον οποίο οι πολίτες έχουν τη μεγάλη εξοικείωση. Ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων περιλαμβάνεται στο εμπράγματο δίκαιο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και σημαντική πηγή εσόδων.

Έχοντας αντιμετωπίσει έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό υποθέσεων εμπραγμάτου δικαίου, είναι δυνατός ο χειρισμός αυτών τόσο δια της δικαστικής οδού  όσο με την εξωδικαστική επίλυσή τους. 

Περαιτέρω παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως αυτό αποτυπώνεται στις κτηματολογικές εγγραφές .

Ενδεικτική αναφορά των τομέων που δραστηριοποιούμαστε στο Εμπράγματο Δίκαιο:

  • Νομή (διατάραξη νομής, αποβολή από τη νομή)
  • Κυριότητα (διατάραξη κυριότητας, αποβολή από την κυριότητα, διεκδικητική αγωγή, αρνητική αγωγή)
  • Χρησικτησίες (έκτακτη, τακτική)
  • Προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση)
  • Εθνικό Κτηματολόγιο (δηλώσεις ακινήτων στο Εθνικό κτηματολόγιο, διόρθωση αρχικών εγγραφών, καταχώρηση προδήλου σφάλματος, αιτήσεις και αγωγές ενώπιον κτηματολογικού δικαστή)
  • Αγωγές διανομής κοινού ακινήτου
  • Διενέργεια ελέγχου τίτλων ακίνητης περιουσίας σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία και λήψη σχετικών πιστοποιητικών.