Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σε δεκάδες εμπορικές εταιρείες όλων των μορφών είτε είναι προσωπικές είτε κεφαλαιουχικές. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παρέχεται πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη για πάσης φύσεως ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας και την εν γένει διεκπεραίωση όλων των τυπικών και τακτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει μία ελληνική εταιρεία. Περαιτέρω, αναλαμβάνεται η διαπραγμάτευση με πιστωτές ενώ σημαντικό μέρος των υπηρεσιών μας αφορά σε υποθέσεις που άπτονται του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα της είσπραξης ανεξόφλητων και επισφαλών απαιτήσεων μεταξύ εμπόρων / επιχειρήσεων. Ανταποκρινόμενοι στις νομοθετικές εξελίξεις προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

 Ενδεικτικά δραστηριοποιούμαστε στους κάτωθι τομείς:

 • Σύσταση/ Ίδρυση εταιρειών κάθε μορφής και υπηρεσία «ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ»
 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών
 • Λύση και εκκαθάριση εταιρειών
 • Καταχώρηση ευρωπαϊκών και ημεδαπών σημάτων
 • Ανανέωση εμπορικών σημάτων
 • Κατοχύρωση επωνυμίας και λογότυπου
 • Καταχώρηση Ονόματος Domain Name
 • Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ
 • Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
 • Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, κατάρτιση των απαραίτητων πρακτικών, παρουσία στη διαδικασία
 • Προσβολή άκυρων και ακυρώσιμων αποφάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) 
 • Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κτλ)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • πτώχευση & εκκαθάριση εταιριών
 • Διεκδίκηση απαιτήσεων