Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων οποιουδήποτε ξενόγλωσσου κειμένου από την αγγλική γλώσσα και γαλλική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα, αλλά και αντίστροφα από την ελληνική γλώσσα σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω γλώσσες. Περαιτέρω αναλαμβάνεται η επικύρωση δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου.

Οι επίσημες μεταφράσεις μπορούν να προσκομιστούν σε δημόσιους φορείς εντός και εκτός Ελλάδος, όπως Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Δήμους, Εφορίες ακόμα και σε ιδιωτικούς φορείς, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Ενδεικτικά αναλαμβάνεται η μετάφραση:

  • ξενόγλωσσων πτυχίων γλωσσομάθειας (Lower, Proficiency, ΡΕΤ, City and guilts,  κλπ.) από οποιονδήποτε φορέα
  • πιστοποιήσεων γνώσης πληροφορικής οποιουδήποτε φορέα πιστοποίησης
  • δημοσίων εγγράφων (πιστοποιητικά γένεσης, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης, εγγυτέρων συγγενών, δημοσίευσης διαθήκης κ.λπ.)
  • συμβολαιογραφικών εγγράφων
  • εταιρικών εγγράφων
  • φορολογικών εγγράφων (δηλώσεις φόρου εισοδήματος, εκκαθαριστικά σημειώματα κτλ)